Guli: Timas Jancevičius, Simas Aukštkalnis

Tupi berniukai: Vytautas Tunaitis, Aironas Urbikas, Elijus Trakšelis, Nojus Budrys, Dilanas Laucius, Matas Dabulskis

Sėdi mergaitės: Gusrė Girskytė, Patricija Matemaitytė ir Emilija Pudžiuvelytė, Augustė Pietaraitytė

Stovi: Domantas Toleikis, Indrė Jurkutaitytė, Ieva Nikolajevaitė, Toma Jurkutaitytė, Simonas Stanevičius, Rusnė Liepytė, Auksė Juknaitė, Goda Samoškaitė, Airidas Globys, Kamilė Surblytė

(klasėje nebuvo Simo Baciuškos)


Atostogos 2019-2020 m. m.

 

                     Rudens: Spalio 28 - 31 d. Į mokyklą lapkričio 4 d.

 

                     Kalėdų: Gruodžio 23 - sausio 3 d. Į mokyklą sausio 6 d.

 

                     Žiemos: vasario 17 d. - vasario 21 d. Į mokyklą vasario 24 d.

 

                     Velykinės: Balandžio 13- 17 d. Į mokyklą balandžio 20 d.

 

 

Pamokų tvarkaraštis

      

      Pirmadienis                                 Antradienis                          Trečiadienis

 

  1. Anglų kalba / Informatika     1. Matematika                       1. Anglų kalba

  2. Lietuvių kalba                        2. Lietuvių kalba                   2. Matematika

  3. Lietuvių kalba                        3. Lietuvių k.                         3. Lietuvių kalba

  4. Matematika                            4. Muzika                              4. Fizinis aktyvumas

  5. Anglų kalba / Informatika     5. Pasaulio paž.                      5. Anglų kalba

  6. Kl. val.                                   6. Fizinis aktyvumas                                      

 

  Ketvirtadienis                            Penktadienis                        Pamokų laikas

 

 1. Lietuvių kalba                  1. ,,Kelionė po Lietuvą"               1.    8. 00. -   8. 4

 2. Lietuvių kalba                  2. Pasaulio paž.                             2.    8. 55. -   9. 40.

 3. Tikyba                              3. Dailė ir techn.                           3.    9. 50. - 10. 35.

 4. Matematika                      4. Dailė ir techn.                           4.   11. 00. -  11. 45.

 5. Muzika                             5. Fizinis aktyvumas                     5.   11. 55. - 12. 40                                                                                                                        6.   12. 50. - 13. 35.

    

Pailgintos dienos grupės (toliau – Grupės) paslaugos teikimo Tauragės „Aušros“ progimnazijoje tvarkos aprašas

 

Pailgintos dienos grupės darbo laikas:

 

             Darbo laikas


 Pirmadienis      12.40 – 17.15

 Antradienis       11.45 – 17.15

 Trečiadienis      12.40 – 17.15

 Ketvirtadienis   12.40 – 17.15

 Penktadienis     12.40 – 16.00

 

       Dienos kaina 0,40 Eur. Mokestį už Grupės paslaugas nustato Tauragės rajono savivaldybės taryba. Mokestis mokamas kas ketvirtį ir turi būti sumokėtas per dvidešimt dienų po ketvirčio pabaigos, pravedant lėšas į Tauragės „Aušros“ progimnazijos atsiskaitomąją sąskaitą.

      Mokestis už teikiamą mokinių priežiūrą Grupėje nemokamas kai mokinys nelankė Grupės dėl:

                      1. ligos( pateikus gydymo pažymėjimą);

                      2. tėvų (globėjų, rūpintojų) atostogų metu (pateikus pažymą iš darbovietės);

                      3. mokinių atostogų metu;

                      4. kai oro temperatūra žemesnė kaip minus 200 C;

                   5. už mokslo dienas skiriamas kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei veiklai (pagal pradinio ar pagrindinio ugdymo programos ugdymo planą).

 

     Mokestis mažinamas 50 procentų, jei mokiniui paskirtas nemokamas maitinimas.

 

     Mokestis nemokamas, jei šeima gauna socialinę pašalpą (pristačius pažymą).

 

     Paskutinę mėnesio dieną grupės auklėtojas, vadovaudamasis tėvų (globėjų, rūpintojų) pateiktomis pažymomis, sudaro mokinių lankymo dienų apskaitos tabelį, nurodo pateisintas ir nepateisintas dienas, suteikiamų lengvatų procentą.

     Grupės auklėtojas užpildytus ketvirčio mokinių lankymo dienų apskaitos tabelius pateikia progimnazijos vyr. buhalteriui.

     Progimnazijos vyr. buhalteris gavęs mokinių lankymo apskaitos tabelius, skaičiuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) mokestį ir išrašo mokėjimo kvitus.

     Progimnazijos vyr. buhalteris, skaičiuodamas tėvų (globėjų, rūpintojų) mokestį už mokinių lankytas dienas vadovaujasi mokinių lankymo dienų apskaitos tabeliais ir progimnazijos direktoriaus įsakymais, kuriose nurodyti lengvatos dydis ir priežastis.

     Mokesčio kvitai tėvams (globėjams, rūpintojams) teikiami per dešimt dienų pasibaigus ketvirčiui.

     Tėvai sumokėję mokestį atneša grupės auklėtojai įrodantį dokumentą arba atsiunčia elektroniniu paštu @gmail.com

     Tėvai (globėjai, rūpintojai) atsako už pateikiamų dokumentų teisingumą ir mokesčio sumokėjimą laiku.

                     

Su pailginta grupe dirbs mokytoja Indrė Breiterienė (kab. nr. 219.)


Popamokinė veikla

Dailės būrelis

„Kūrybinės dirbtuvės“

V.Karbauskienė

IV - 6-7 pamoka 323 kab.

Dainavimo būrelis

„Spindulėlis“

J.Straukienė

Lėlių teatro studija

„Boružėlė“

B.Vaivadienė

Sporto būrelis

V.Šetkuvienė

(sporto centras)

Pirmadieniais - 12.50. - 15.50.

Antradienis -   13.40. - 15.10.

Trečiadieniais - 12.50. - 15.50.

Mokamas - 3 eurus per mėnesį

(nuo spalio mėnesio)


Mokykla - tai dirbtuvė, kurioje formuojamas augančiosios kartos mąstymas; reikia ją tvirtai laikyti rankose, jeigu nenori paleisti iš rankų ateities.

A. Barbiusas

Diena be mokslo - tuščiai praleista diena. Tiek daug yra ko mokytis ir tiek mažai turime laiko.

Albertas Einšteinas

Išsilavinimas yra turtas, kuris bus su tavimi, kad ir kur tu beeitum.

Kinų patarlė